Miếng dán NFC Thông minh làm card visit điện tử

125.000